Algemene aankoopvoorwaarden

1. Inleiding
Autoinkoopnoord.nl is als zodanig belast met de waardebepaling en/of aankoop van auto’s met behulp van haar websites (hierna “Autoinkoopnoord.nl”).

2. Definities
In deze algemene aankoopvoorwaarden (hierna “AV”) wordt verstaan onder:
Koper: Autoinkoopnoord.nl
Aanbieder: de bezoeker van de website de internetsite van Autoinkoopnoord.nl een bod op de auto laat uitbrengen.
Bod: geldbedrag in Euro’s dat door Autoinkoopnoord.nl per e-mail wordt bevestigd, en aan aanbieder verzonden is.
Koopsom: het bod waarvoor wordt gekocht.
Verkoper: aanbieder waarmee een koopovereenkomst tot stand is gekomen.
Overeenkomst: koopovereenkomst tussen Autoinkoopnoord.nl en aanbieder.
De Auto: De door aanbieder ter taxatie/verkoop aangeboden auto zoals getoond en in de staat als omschreven op de website van Autoinkoopnoord.nl.

4. Toepasselijkheid van de Algemene aankoopvoorwaarden
Deze AV zijn van toepassing op en maken deel uit van alle mondelinge, schriftelijke en elektronische aanbiedingen en mededelingen aan en/of van Autoinkoopnoord.nl.
Autoinkoopnoord.nl behoudt zich het recht voor om deze AV aan te vullen of te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Aanbieder verklaart voor de aanbieding, c.q. eerste aanbieding bekend te zijn met de toepasselijkheid van deze AV, van de inhoud te hebben kennisgenomen en met deze inhoud in te stemmen. Wij wijzen uitdrukkelijk de eventueel door aanbieder/verkoper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

5. Totstandkoming en ontbinding van de Overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een aankoop door ons wordt geaccepteerd. Van acceptatie is sprake indien de overeenkomst schriftelijk dan wel via elektronische weg door ons wordt bevestigd. Autoinkoopnoord.nl behoudt zich het recht voor om biedingen terug te trekken en vergissingen bij toewijzingen te herstellen zonder dat de Aanbieder hieraan rechten kan ontlenen. Tevens behoudt Autoinkoopnoord.nl zich het recht voor om de Overeenkomst in verband met onvoorzien omstandigheden of anderszins te ontbinden. Aanvullingen en / of wijzigingen van tot stand gekomen overeenkomsten, waaronder annuleringen, gelden slechts indien zij door beide partijen schriftelijk dan wel elektronisch zijn vastgelegd.

6. Betaling Koopsom
Autoinkoopnoord.nl is verplicht de Koopsom zoals vermeld op de overeenkomst over te boeken op de bankrekening zoals vermeld op de toegezonden factuur van Aanbieder binnen 3 bankdagen na aflevering aan Autoinkoopnoord.nl. Indien het voertuig niet overeenkomt met de beschrijving zoals door aanbieder is gedaan, is Autoinkoopnoord.nl niet verplicht om de auto af te nemen en/of de koopsom te voldoen en mag het de gemaakte kosten voor transport en administratie doorbereken aan de verkoper. De aanbieder is aansprakelijk voor een mindere opbrengst, zoals bij het niet nakomen van de overeengekomen levertermijn en voor de door Autoinkoopnoord.nl gemaakte kosten, terwijl hij geen aanspraak op een meerdere opbrengst kan maken. Autoinkoopnoord.nl is ook bevoegd nakoming te vorderen zonder rechterlijke tussenkomst alsmede schadevergoeding.
De aanbieder is verplicht om binnen 24 uur na ontvangst van de betaling het kentekenbewijs aangetekend per post naar Autoinkoopnoord.nl te versturen.

7. Levering en transport
Na ontvangst van de toewijzing zal de levering plaatsvinden binnen de overeengekomen termijn.
Bij overschrijding hiervan heeft aanbieder geen recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Autoinkoopnoord.nl haar afname- en overschrijvingsplicht niet nakomt. Bij ontbinding door aanbieder zijn de kosten van retournering en inkomstenderving van Autoinkoopnoord.nl voor rekening van aanbieder. Indien de auto niet op de door aanbieder opgegeven adres kan worden afgehaald, dan is aanbieder verplicht aan Autoinkoopnoord.nl de kosten te voldoen voor reeds gemaakte transportkosten. Deze kosten zijn verschuldigd zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst onmiddellijk opeisbaar.

8. Garantie en aansprakelijkheid
Aanbieder is gehouden aan het bieden van een hoge standaard van stiptheid en professionele zorg aan het beschikbaar stellen van volledige en juiste informatie. Toch kan het voorkomen dat er fouten worden gemaakt en dat een aangeboden auto niet aan de verwachtingen van Autoinkoopnoord.nl blijkt te voldoen. Autoinkoopnoord.nl zal aanbieder aansprakelijk houden voor de nadelige gevolgen hiervan, waaronder directe of indirecte schade, kosten of interessen. De aanbieder is verantwoordelijk voor de compleetheid van het object, betreffende reservesleutels, alarmcertificaten, geldig en compleet Nederlands kentekenbewijs en alle andere documenten cq. items welke tot de auto behoren. Indien niet het ontbreken hiervan expliciet op de overeenkomst/taxatie is vermeld.Indien de aanbieder de auto laat afhalen door Autoinkoopnoord.nl, heeft Autoinkoopnoord.nl het recht de auto bij binnenkomst in Beilen te inspecteren en niet geaccepteerde gebreken of plaatschade te melden binnen 3 werkdagen na binnenkomst. Meldt Autoinkoopnoord.nl binnen 3 werkdagen na binnenkomst geen gebreken of schade dan wordt Autoinkoopnoord.nl geacht de auto geaccepteerd te hebben.
Indien de aanbieder er voor kiest om de auto zelf af te leveren in Beilen is hij verplicht zulks binnen 5 dagen na overeengekomen leverdatum te doen. Indien de aanbieder de auto niet tijdig brengt zal de auto door Autoinkoopnoord.nl worden afgehaald op het opgegeven ophaaladres. De kosten van op- en overslag en transport zullen aan de aanbieder worden doorbelast. Autoinkoopnoord.nl is niet verantwoordelijk voor verborgen gebreken, hierop kan Autoinkoopnoord.nl de aanbieder te allen tijde aanspreken tot maximaal 6 maand na aflevering. Bij een eventuele garantieclaim door Autoinkoopnoord.nl is Autoinkoopnoord.nl niet verplicht de aanbieder in de gelegenheid te stellen de auto te herstellen.

9. Risico-overname en beschadiging
Het risico voor schade, is gedurende het door Autoinkoopnoord.nl uitgevoerde transport voor rekening van Aanbieder.
Autoinkoopnoord.nl is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan auto’s welke ontstaan door weersinvloeden of welke worden toegebracht door derden. Ook is Autoinkoopnoord.nl niet aansprakelijk bij vermissing en/of diefstal van de auto of onderdelen cq. documenten, attributen zolang deze auto nog niet door Autoinkoopnoord.nl is betaald.

10. Meldingsplicht Aanbieder
Aanbieder verplicht zich ten tijden van het bestaan van deze Overkomst om elke wijziging inzake zijn registratie bij de Kamer van Koophandel en/of RDW maar ook bij eventuele faillissementsaanvragen of beslagen onverwijld schriftelijk bekend te maken aan Autoinkoopnoord.nl.

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op deze AV is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechter te Assen is bevoegd kennis te nemen van en te oordelen over eventuele onoplosbare geschillen.

12. Depot voorwaarden
Deze algemene aankoop, zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Emmen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.