Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definitie.
koper: Elke natuurlijke of rechtspersoon,die een overeenkomst met Autoinkoopnoord.nl, hierna te noemen Autoinkoop, sluit.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Autoinkoop.net, hierna te noemen Autoinkoop, en een koper, waarop Autoinkoop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3: Offertes.
De door Autoinkoop gemaakte offertes zijn geldig gedurende 5 dagen, tenzij anders aangegeven.
Autoinkoop is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk aan Autoinkoop binnen de gestelde termijn wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Levering.
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af verkoper. Wanneer er als leveringsconditie één van de “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op dat moment van het afsluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5: Levertijd.
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Autoinkoop derhalve 5 dagen na de overeengekomen termijn ingebreke te stellen.

Artikel 6: Technische eisen enz.
Indien de te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Autoinkoop er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt, onder opgave aan welke specifieke technische eisen of namen dient te worden voldaan gerelateerd aan het land van gebruik. Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7: Wijzigingen in de te leveren zaken.
Autoinkoop is bevoegd zaken te leveren waarvan het kenteken afwijkt van de in de koopovereenkomst omschreven zaken.
Indien Autoinkoop van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende een week nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Artikel 8: Beëindiging van de overeenkomst.
1. De vorderingen van Autoinkoop op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Autoinkoop omstandigheden ter kennis komen die Autoinkoop goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien Autoinkoop de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Autoinkoop bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Autoinkoop schadevergoeding te vorderen.
2. indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Autoinkoop zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Autoinkoop bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud.
1. De door Autoinkoop geleverde zaken blijven het eigendom van Autoinkoop totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Autoinkoop gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
2. De koper is zowel jegens Autoinkoop alswel jegens derden aansprakelijk voor de door Autoinkoop afgeleverde zaken, en wel vanaf het moment van feitelijke levering door Autoinkoop aan de koper.
3. Door Autoinkoop afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
4. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Autoinkoop gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Autoinkoop zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
6. De koper verplicht zich jegens Autoinkoop.
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, en ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Autoinkoop ter inzage te geven;
– alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Autoinkoop op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 B.W.;
– de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Autoinkoop geleverde zaken te verpanden aan Autoinkoop op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 B.W.;
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Autoinkoop;
– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Autoinkoop ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 10: Gebreken; klachttermijnen.
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juiste zaken zijn geleverd;
– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;
– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of
– indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
Bij aflevering van de gekochte zaak dient de koper ten bewijze van akkoordverklaring met betrekking tot de door de koper gekochte en door Autoinkoop afgeleverde zaak, de bij aflevering behorende vrachtbrief voor akkoord te tekenen. Deze voor akkoord getekende vrachtbrief levert bewijs op van het feit dat de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, behoudens na te melden uitzondering als vermeld in artikel 10 lid 3. Indien de koper van oordeel is dat de geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt en derhalve behept is met zichtbare gebreken of tekorten, dient de koper dit op de vrachtbrief te vermelden, bij gebreke waarvan vaststaat dat er van zichtbare gebreken of tekorten geen sprake is.
2. Worden zichtbare gebreke of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze direct bij aflevering schriftelijk aan Autoinkoop te melden, middels de in het vorige lid bedoelde vrachtbrief.
3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper direct bij ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 dagen na aflevering, schriftelijk en bij aangetekende brief te melden aan Autoinkoop.
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Koper komt derhalve geen recht toe op opschorting van zijn betalingsverplichtingen danwel recht op verrekening. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Autoinkoop worden geretourneerd.

Artikel 11: Prijsverhoging.
Indien Autoinkoop met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Autoinkoop niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Autoinkoop mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12: Betaling.
1. Betaling dient netto en contant te geschieden bij aflevering. Slechts indien partijen zulks zijn overeengekomen kan betaling geschieden binnen 8 dagen na leveringsdatum,
– of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Autoinkoop
– of door overschrijving of storting van het verschuldigde bedrag naar het door Autoinkoop aan te geven bank- en/of gironummer t.n.v. Autoinkoop
Na het verstrijken van 8 dagen na de leveringsdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
2. In geval van liquidatie, faillissement of (aanvrage van) surseance van betaling, danwel in geval de koper toetreedt tot de regeling als bedoeld in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, zullen de verplichtingen van de koper jegens Autoinkoop onmiddellijk opeisbaar zijn. Ter keuze van Autoinkoop dient de koper alsdan zijn financiële verplichtingen jegens Autoinkoop terstond na te komen, danwel dient hij onvoorwaardelijk zijn medewerking te verlenen aan retournering van de door Autoinkoop aan de koper geleverde za(a)k(en).
3. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dient betaling plaats te vinden zonder korting of verrekening.
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en/of schuld.

Artikel 13: Incassokosten.
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

– over de eerste € 2.949,57 :

15%

– over het meerdere tot € 5.899,14:

10%

– over het meerdere tot € 14.747,86 :

8%

– over het meerdere tot € 58.991,43:

5%

– over het meerdere :

3%

Indien Autoinkoop aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze ten laste van de koper voor vergoeding in aanmerking.
2. De koper is jegens Autoinkoop de door Autoinkoop gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Autoinkoop en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 14: Aansprakelijkheid en Garantie.
Autoinkoop is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijkheid:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in het tweede lid van dit artikel.
2. Autoinkoop is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar of haar ondergeschikten.
3. Overigens is de aansprakelijkheid van Autoinkoop beperkt in die zin dat slechts aansprakelijkheid wordt erkend indien de verzekeringsmaatschappij van Autoinkoop deze aansprakelijkheid als zodanig erkent, en beperkt tot het bedrag van erkenning door de verzekeringsmaatschappij van Autoinkoop.
4. In ieder geval is Autoinkoop niet aansprakelijk indien de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling door de koper en/of derden.
Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: onvoldoende onderhoud, overbelading, overbelasting, ruw gebruik.

Artikel 15: Vooruitbetaling, Overmacht en Annulering.
1. Omstandigheden buiten de wil van Autoinkoop, waardoor de nakoming van een overeenkomst niet kan worden verlangd, gelden als overmacht en geven Autoinkoop het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zonder dat de koper daaruit een recht op schadevergoeding kan ontlenen.
2. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Autoinkoop, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Autoinkoop c.q. bij de leveranciers van Autoinkoop, alsmede wanprestatie door voormelde leveranciers waardoor Autoinkoop haar verplichtingen niet kan nakomen.
3. Autoinkoop is te allen tijde gerechtigd van haar koper een vooruitbetaling te verlangen van de gehele, dan wel een gedeelte van de koopsom, welke vooruitbetaling bij annulering aan Autoinkoop vervalt als zijnde de annuleringskosten. Indien deze aanbetaling lager is dan 15% van de koopprijs, is de koper verplicht het restant van de annuleringskosten te voldoen zoals omschreven in artikel 15 lid 4.
4. De koper heeft het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Indien de koper geen betaling als bedoeld in het vorige lid heeft gedaan, dient de koper binnen één week na annulering een bedrag ter grootte van 15% van de koopprijs aan Autoinkoop te voldoen als annuleringskosten. Voor het overige is op deze verplichting het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat betaling niet netto a contant hoeft te geschieden en aldus wel op de andere in voormeld artikel genoemde wijze en dat de koper reeds na de overeengekomen betalingstermijn in verzuim is.

Artikel 16: Geschilbeslechting.
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden geslecht door de Rechtbank te Assen.
Autoinkoop blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 17: Toepasselijk recht.
Op elke overeenkomst tussen Autoinkoop en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18: Wet melding ongebruikelijke transacties.
In overeenstemming met de wet MOT heeft Autoinkoop een meldings plicht bij contante betalingen bij grote bedragen.